System kształcenia w nowym, zreformowanym programie nauczania pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub stopnia naukowego magistra inżyniera. Na studiach jednostopniowych po 7 semestrach nauki (3,5 roku) można uzyskać tytuł zawodowy inżyniera a w celu uzyskania stopnia naukowego magistra naukę można kontynuować na magisterskich studiach uzupełniających. Na studiach dwustopniowych po 7 semestrach nauki i uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera można kontynuować naukę przez dalsze semestry i uzyskać stopień naukowy magistra.

Udział w kształtowaniu, stałym doskonaleniu i wdrażaniu programów nauczania ma również Katedra Biochemii Żywności. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów dziennych i zaocznych na poziomie inżynierskim oraz magisterskim. Zajęcia mają charakter ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów a prowadzone są z następujących przedmiotów: Chemia, Chemia organiczna, Chemia organiczna z biochemią, Chemia z elementami biochemii, Biochemia, Biochemia żywności, Wybrane zagadnienia z enzymologii oraz Enyzmology, Bioinformatics and Bioprocesses.

Kształcenie studentów odbywa się według załączonego schematu kształcenia, obejmującego 3 kierunki studiów o różnych specjalnościach. W odniesieniu do poszczególnych przedmiotów realizowanych w Katedrze Biochemii Żywności kształcenie przedstawia się następująco:

Chemiastudia dzienne, I rok, I sem., kierunek: Gastronomia i Sztuka Kulinarna.
Chemia organicznastudia dzienne, zaoczne, I rok, II sem., kierunki: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo.
Chemia organiczna z biochemiąstudia dzienne, I rok, II sem., kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa.
Chemia z elementami biochemiistudia dzienne, I rok, sem. I, kierunek: Broker Innowacji w Przemyśle Spożywczym.
Chemia organizcna z biochemią żywności

studia dzienne, I rok, II sem., kierunek: Towaroznawstwo.

Biochemiastudia dzienne, zaoczne, II rok, III i IV sem., kierunki: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Gastronomia i Sztuka Kulinarna.
Biochemia żywnościstudia dzienne, II rok, III sem., kierunek: Bioinżynieria Produkcji Żywności, Wydział Bioinżynierii Zwierząt.
Wybrane zagadnienia z enzymologiistudia dzienne, zaoczne, II stopień, rok. I., sem. I, kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Enzymology, Bioinformatics and Bioprocessesstudia dzienne, I rok, I sem., kierunek: Food Engineering (zajęcia prowadzone w jęz. angielskim).

Pod kierownictwem pracowników jednostki wykonywane są ponadto prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie oraz doktorskie.