Szanowni Państwo,

Witamy serdecznie  na stronie internetowej Katedry Biochemii Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wydział Nauki o Żywności jest jednym ze znaczących wydziałów Uniwersytetu. Wyróżnia się poziomem prowadzonych badań, współpracą z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz z przemysłem, rozwojem kadry naukowej. Pracownicy Wydziału są członkami oraz zasiadają we władzach szeregu towarzystw naukowych jak PT Mikrobiologów, PT Biochemiczne, PT Technologów Żywności, International Union of Food Science and Technology, European Society for Photobiology, FIL – IDF,  Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN i innych. Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk rolniczych i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka.

Katedra Biochemii Żywności powstała w 1966 r.

W Katedrze pracuje 8 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 3 profesorów tytularnych, 5 doktorów, 1 doktorant oraz 4 pracowników inżynieryjno-technicznych.

W Katedrze są realizowane badania z zakresu biochemii, chemii i technologii żywności, enzymologii, proteomiki, peptydomiki i bioinformatyki (molekularne podstawy funkcjonalnych i biologicznych właściwości biomakrocząsteczek,  białka żywności jako źródło bioaktywnych peptydów, zastosowanie narzędzi bioinformatycznych w analizie białek, peptydów i produktów ich hydrolizy).

Współpracujemy z wieloma instytutami naukowymi w kraju i za granicą. Pracownicy Katedry mają znaczące osiągnięcia naukowe, są autorami lub współautorami wielu podręczników w języku polskim i angielskim, skryptów, publikacji i doniesień naukowych oraz są członkami wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Do szczególnych osiągnięć pracowników Katedry należy opracowanie bazy danych sekwencji białek i bioaktywnych peptydów – BIOPEP-UWM. Prace nad powstaniem bazy danych zostały zainicjowane przez prof. dr hab. Jerzego Dziubę. Opiekę merytoryczną nad bazą BIOPEP-UWM w latach 2003-2014 sprawowały: prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak, dr inż. Marta Dziuba oraz profesorowie: Piotr Minkiewicz oraz Jerzy Dziuba. W tym okresie z inicjatywy profesorów Anny Iwaniak oraz Piotra Minkiewicza powstały bazy danych sekwencji peptydów alergennych i ich epitopów oraz sekwencji peptydów i aminokwasów smakowych. W roku 2017 w bazie danych BIOPEP-UWM udostępniono nowe ilościowe kryteria oceny białek jako potencjalnego źródła bioaktywnych peptydów oraz nowe funkcje bazy. Obecnie merytoryczną opieką nad bazami BIOPEP-UWM zajmują się prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak oraz prof. dr hab. Piotr Minkiewicz. Innym osiągnięciem pracowników Katedry Biochemii Żywności jest utworzenie metabazy związków biologicznie ważnych – MetaComBio, udostępnionej pod adresem https://biochemia.uwm.edu.pl/metachemibio. Prace nad utworzeniem MetaComBio zainicjował w naszej Katedrze w roku 2013 prof. dr hab. Piotr Minkiewicz, który sprawuje nad nią opiekę merytoryczną i bioinformatyczną. Pomagają mu w tym dr hab. inż. Anna Iwaniak, prof. UWM oraz prof. dr hab. Małgorzata Darewicz.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony oraz zapraszamy do skorzystania z narzędzi oferowanych przez BIOPEP-UWM oraz MetaComBio .

Małgorzata Darewicz

Anna Iwaniak

Piotr Minkiewicz