Działalność badawcza Katedry koncentruje się głównie na molekularnych podstawach funkcji i struktury hydrokoloidów, głównie białek żywności oraz mechanizmie ich proteolizy. Tematyka badawcza dotąd opublikowanych, wzajemnie komplementarnych prac z tego zakresu dotyczy:

  • mechanizmu proteolizy białek żywności;
  • mechanizmu tworzenia się i właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych kompleksów białkowych;
  • fizykochemicznej charakterystyki koncentratów białek mleka;
  • molekularnych podstawy funkcjonalnych właściwości hydrokoloidów i produktów ich degradacji;
  • białek żywności jako potencjalnego źródła bioaktywnych peptydów (komputerowe bazy danych, metody bioinformatyczne oceny wartości białek);
  • projektowania procesów proteolizy w aspekcie pozyskiwania biologicznie aktywnych peptydów;
  • fraktalnej analizy obrazu mikrostruktury hydrokoloidów;
  • metodyki związanej z izolowaniem, rozdziałem i identyfikacją białek i peptydów żywności oraz enzymów proteolitycznych;
  • proteomicznej analizy białek wykorzystującej metody elektroforezy dwukierunkowej oraz spektrometrii masowej;
  • identyfikacji białek i peptydów techniką HPLC i MS MALDI-TOF.

Efektem badań prowadzonych przez pracowników Katedry jest szereg publikacji naukowych (oryginalnych i przeglądowych) o charakterze poznawczym i utylitarnym, z których wiele opublikowano w czasopismach z IF. Uzupełnieniem publikacji naukowych są referaty i komunikaty naukowe przedstawiane na sympozjach oraz konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Na dorobek pracowników Katedry składają się również wydawnictwa dydaktyczne, w skład których wchodzą podręczniki i skrypty akademickie wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (d. Akademii Rolniczo-Technicznej).

Istotnym elementem pracy Katedry jest ścisły związek z zakładami przemysłowymi. Pracownicy są autorami wielu ekspertyz i opinii opracowanych na zlecenie jednostek gospodarczych.

Ponadto w Katedrze prowadzi się szereg różnych kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie badań żywności przy wykorzystaniu najnowszych instrumentalnych metod analitycznych (wysokosprawna chromatografia cieczowa, mikroskopia skaningowa, techniki elektroforetyczne, spektrofotometryczne) jak również opracowywane są programy komputerowe obsługujące bazy danych zawierające informacje o sekwencji i aktywności biologicznej peptydów oraz programy przeznaczone do projektowania procesów proteolizy w apspekcie pozyskiwania bioaktywnych peptydów.